Služby pro neziskovky, družstva

< zpět

Pro neziskovky a družstva zařizuji:

1. Poradenství a konzultace.

2. BOZP a PO pro různé zájmové skupiny a družstva atd... 

3. Audity, plánované kontroly, mimořádné kontroly.

4. Aktualizaci a tvorbu nové dokumentace BOZP, PO, NCHLaS.

5. Preventivní požární prohlídky se zápisem do požární knihy.

6.  Roční prověrky BOZP podle § 108, zákona č. 262/2006 Sb.

7. Školení (pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance, ředitele a vedoucí odborů, tajemníky, uklízečky), BOZP, PO, řidičů "referentů", práce ve výškách a mnoho dalších.

8. Provádím kontrolu práceneschopných zaměstnanců i v mimo pracovní době a ve večerních hodinách.

Vše ostatní co je potřeba.

 

Pro neziskovky a družstva platí stejné povinnosti v BOZP a PO jako pro podnikatele.

 

Zaměstnáváte jako vedoucí nebo předseda družstva zaměstnance? Jste v pozici statutárního zástupce neziskovky nebo družstva?

Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP a PO pro zaměstnance:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ohrana platí pro všechny. Nerozlišuje se, jestli má zaměstnavatel jednoho nebo mnoho zaměstnanců a co dělá. Záleží na množství rizik, zda se na pracovišti používají nebo skladují chemické látky, zda se pracuje v hluku, používají se vyhrazená technická zařízení, v jakých klimatických podmínkách zaměstnanci pracují apod. 

Pokud máte jako neiskovka nebo družstvo pracovněprávní vztah např. s paní na úklid, která vám každý týden chodí uklízet úřad a jednou za měsíc umývá třeba okna, myslete na to, že je potřeba ji proškolit v BOZP a PO. V případě, že by došlo k nějakému neštěstí (např. vinou malé nepozornosti by mohla z okna vypadnout, nebo uklouznout na mokré podlaze), vy jako zaměstnavatel máte trestněprávní odpovědnost za zajištění BOZP a PO. 

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je Vaší základní povinností. Podle § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je BOZP zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce.

Práce z domova

Pracuje vaše účetní z domova? Pak byste měli vědět, že i při práci z domova, tzv. home office, je zaměstnavatel také odpovědný za zajištění BOZP svého podřízeného. Zaměstnanec na home office musí být řádně proškolen na všechna rizika spojená s výkonem jeho práce, včetně požární bezpečnosti a dalších povinných náležitostí. Z praktických důvodů se ovšem tato školení velmi často realizují formou online školení BOZP, která jsou dle zákona plnohodnotnou alternativou prezenčních školení.

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost aktivně vyhledávat a řídit rizika, která jsou spojena s výkonem dané práce. To znamená nejen určit čas a náplň práce, ale také by se měl ujistit, že samotná organizace práce je v souladu se zásadami BOZP. To se týká i místa výkonu práce, tedy domácí kanceláře, kterou by si měl zaměstnavatel ideálně zkontrolovat a kupříkladu navrhnout zlepšení ergonomie daného prostoru (zapůjčením vhodného nábytku či příspěvkem na jeho pořízení) či upozornit na příslušná rizika a to včetně např. rizik elektrické či požární bezpečnosti (např. zajištění revize elektrických přístrojů jako je třeba varná konvice, rádio či televize). Zaměstnanec pracující z domova, je stále vázán pracovně-právními povinnostmi a právy, které zavazují obě strany pracovní smlouvy.

Školení BOZP a PO

Jednou z nejdůležitějších věcí před zahájením výkonu práce je jistě školení BOZP a PO, o kterém zaměstnavatel vede dokumentaci. Školení upravuje § 37 odst. 5 zákoníku práce, podle kterého musí být zaměstnanec při nástupu do práce seznámen s pracovním řádem, právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců, a o rizicích, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, dále zaměstnavatel poskytne podle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Zaměstnavatel musí soustavně také vyžadovat a prokazatelně kontrolovat dodržování předpisů.

Trestněprávní odpovědnost

Zaměstnavatel má nejen odpovědnost za zajištění BOZP a PO zaměstnanců, ale týká se ho také trestněprávní odpovědnost. Co to pro zaměstnavatele znamená?

Odnětí svobody na jeden rok nebo zákaz činnosti hrozí tomu, kdo z nedbalosti ublíží jinému tím, že poruší povinnosti, které vyplývají z jeho zaměstnání či povolání.

Odnětí svobody až na tři roky hrozí tomu, kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob tím, že hrubě poruší zákon o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce, dopravy nebo hygienické zákony.

Více se dozvíte v § 148 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.

Mimo výše uvedené platí, že zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost práce nejen svých podřízených, ale všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Více v § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Odborně, spolehlivě, komplexně.
Každý můj zákazník je VIP!
Uložte si mé telefonní číslo (Rosťa Fiala) +420 602 745 540, e-mail: fiala@fialabozp.cz.
Co je pro Vás problém, je pro mě příjemná práce.