Stavební koordinátor BOZP pro Brno a okolí.

< zpět

Chcete stavět nebo projektovat a potřebujete stavebního koordinátora BOZP podle Zákona 309/2006 Sb.? 

Kontaktujte mě, a domluvíme se! Jsem stavební Koordinátor BOZP. Schůzka může být i online.

Stavební Koordinátor BOZP je při přípravě stavby povinen:

a) v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen:

a) bez zbytečného odkladu

1. informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

2. upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem,

4. postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Plán BOZP Brno

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován.

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. V plánu BOZP musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Obsah a rozsah plánu BOZP je stanoven nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Využití BIM při tvorbě Plánu BOZP ve fázi přípravy (projekční fáze) 

V oblasti plánování a realizace staveb, představuje  BIM (Building Information Model) inovativní pokrok. Pomocí systému BIM jsme schopni plnit náročné úlohy a představy investora mnohem efektivněji. BIM zcela mění pohled na doposud zažité postupy dodavatelských firem a přispívá k efektivní a systematické práci s vyloučením velkého množství omylů, respektive nesrovnalostí ještě před fází realizace zakázky.

Plánování výstavby nezahrnuje pouze plánování a posloupnost jednotlivých pracovních fázi realizaci zakázky, ale i organizaci samotného staveniště. 

Z pohledu zhotovitele má program v procesu přípravy a realizace několik výhod. Zhotovitel může využít sofistikované nástroje, různé počítačové programy, které umožňují víceúčelově analyzovat plánovaný objekt výstavby a má možnost do něj začlenit nemalé množství bezpečnostních a ekologických aspektů ve fázi před zahájením realizace projektu. 

Takováto příprava "Plánu BOZP BIM"  napomáhá spolehlivému odhadu potřebných financí na stavbu a eliminuje, tak riziko prodražení stavby tím, že je možné se spolehnout na původně navrhované ceny. 

Finančně jsou v "Plánu BOZP BIM" zohledněny i ceny na navrhovaná bezpečnostní opatření dle zákonných požadavků na BOZP, což je výhodou pro jejich realizaci a nemusí se tak finance dodatečně shánět. 

Propracovaný "Plán BOZP BIM" v projekční fázi Vám vrátí čas a peníze, které jste do přípravy vložili. 

S využitím systému BIM (Building Information Model), jsou modelovány a zapracovány bezpečnostní prvky již v projekční fázi, a tím můžete předejít nebezpečným situacím v realizaci (na staveništi). 

Kvalitně zpracovaným časovým harmonogramem, s dobře rozvrženými pracovními prostory, návrhem místa skladovaného materiálu, předmontážními plochami nebo kontrolami se můžete vyhnout kolizím, které při realizaci prací hrozí. 

S pomocí 3D modelů umíme navrhnout kvalitněji zpracované pracovní postupy, které souvisí s reálnou podobou pracoviště s jednotlivými pracovními činnostmi, které se budou provádět. S takto kvalitně namodelovanými pracovišti, s jednotlivými pracovními činnostmi a bezpečnými postupy můžeme eliminovat pracovní úrazy, nehody a další nechtěné situace. 

Realizace s prvky BIM 

má v konečném důsledku vliv na snížení nákladů na léčení pracovníků následkem úrazu, snížení finančních prostředků na technická a organizační opatření realizovaných po úrazech, včetně postihů dozorových orgánů při zjištění porušení bezpečnostních předpisů. 

Ušetří čas a peníze, bez zbytečných prodlev s vymýšlením improvizovaných postupů na pracovišti, které mohou být pro pracovníky v konečném důsledku nebezpečné. 

Z hlediska BOZP můžeme opatření na stavbě rozdělit:

  • na konstrukční opatření, které budou stanoveny v projekční fázi 
  • na opatření, které je nutno zabezpečit při realizaci stavby

Konstrukční opatření jednoznačně eliminují potřebu dodatečných opatření, respektive dočasných opatření při realizaci, které mají přímý vliv na cenu stavby. 

Při současných zažitých postupech přípravy je z časového hlediska téměř nereálné analyzovat objekt a plánovat opatření v čase získávání zakázky. Jedním z důvodů je chybějící kontext třetího rozměru pro celou stavbu ve 2D dokumentaci. Jednotlivá opatření se plánují ve vztahu k navrhovanému postupu výstavby, který vyplývá z časového harmonogramu a ten ve fázi získávání zakázky nemá požadovanou podrobnost a už vůbec ne kvalitu. 

Pokud Vás jako investora  zajímá kromě architektonického vzhledu budovy a informace o užitné podlahové ploše, celkové náklady na zajištění BOZP při realizaci stavby, ale i v průběhu provozu objektu jsme připraveni Vám pomoci.

Odborně, spolehlivě, komplexně.
Každý můj zákazník je VIP!
Uložte si: T: bezpečák Rosťa Fiala: +420 602 745 540, E: fiala@fialabozp.cz.
Co je pro Vás problém, je pro mě příjemná práce.